چکی راهنمای تلفظ

[Čeština]

پيوستن به تلفظ های چکی

  • شمار متكلمان: 12.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2.716
  • واژه‌های تلفظ شده: 63.342
  • واژه‌های تلفظ نشده: 30
  • چکی عكس از Anfin