چکی راهنمای تلفظ

[Čeština]

پيوستن به تلفظ های چکی

  • شمار متكلمان: 12.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2.741
  • واژه‌های تلفظ شده: 63.433
  • واژه‌های تلفظ نشده: 11
  • چکی عكس از Anfin