چکی راهنمای تلفظ

[Čeština]

پيوستن به تلفظ های چکی

  • شمار متكلمان: 12.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2.835
  • واژه‌های تلفظ شده: 63.850
  • واژه‌های تلفظ نشده: 14
  • چکی عكس از Anfin