چکی راهنمای تلفظ

[Čeština]

پيوستن به تلفظ های چکی

  • شمار متكلمان: 12.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2.583
  • واژه‌های تلفظ شده: 62.687
  • واژه‌های تلفظ نشده: 33
  • چکی عكس از Anfin
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه