چینی جین واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به 粵語文字

زبان: چینی جین [cjy] بازگشت به چینی جین

دسته بندی: 粵語文字 تصديق 粵語文字 تلفظ ها

3 كلمات برچسب زده شده با عنوان "粵語文字". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا