چامورور راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: چامورور [Chamoru] پيوستن به تلفظ های چامورور

  • شمار متكلمان: 60.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 19
  • واژه های تلفظ شده: 95
  • واژه های تلفظ نشده: 119