چامورور راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: چامورور [Chamoru] پيوستن به تلفظ های چامورور

  • شمار متكلمان: 60.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 23
  • واژه‌های تلفظ شده: 102
  • واژه‌های تلفظ نشده: 112