کاتالان واژه های تلفظ نشده (از Amalberta به Junià)

زبان: کاتالان [Català] بازگشت به کاتالان

97 واژه های تلفظ شده. بازگشت به کاتالان [Català]
  • ضبط تلفظ AmalbertaAmalberta [first names, names, noms propis, sants o santes]
  • ضبط تلفظ MacàriaMacària [first names, names, noms propis, sants o santes]
  • ضبط تلفظ MacedóMacedó [first names, names, noms propis, sants o santes]
  • ضبط تلفظ MacloviMaclovi [first names, names, noms propis, sants o santes]
  • ضبط تلفظ MacròniaMacrònia [first names, names, noms propis, sants o santes]
  • ضبط تلفظ MacríMacrí [first names, names, noms propis, sants o santes]
  • ضبط تلفظ JuniàJunià [first names, names, noms propis, sants o santes]