کاتالان واژه های تلفظ نشده (از Majà به Julita)

زبان: کاتالان [Català] بازگشت به کاتالان

49 واژه های تلفظ شده. بازگشت به کاتالان [Català]
 • ضبط تلفظ MajàMajà [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • ضبط تلفظ MajenciMajenci [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • ضبط تلفظ MajòricMajòric [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • ضبط تلفظ MalcusMalcus [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • ضبط تلفظ JventíJventí [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • ضبط تلفظ Justuri JuttaJusturi Jutta [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • ضبط تلفظ JustiJusti [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • ضبط تلفظ JuniàJunià [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • ضبط تلفظ MacrinaMacrina [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • ضبط تلفظ MacraMacra [Toponomastic, first names, names, noms propis, sants o santes]
 • ضبط تلفظ MacàriaMacària [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • ضبط تلفظ MacloviMaclovi [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • ضبط تلفظ MacríMacrí [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • ضبط تلفظ MacrobiMacrobi [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • ضبط تلفظ MacròniaMacrònia [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • ضبط تلفظ MacutMacut [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • ضبط تلفظ MadalbertaMadalberta [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • ضبط تلفظ AmalbertaAmalberta [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • ضبط تلفظ JulitaJulita [first names, names, noms propis, sants o santes]