کاتالان واژه های تلفظ نشده (از aclamar به batallar)

زبان: کاتالان [Català] بازگشت به کاتالان

165 واژه های تلفظ شده. بازگشت به کاتالان [Català]
 • ضبط تلفظ aclamaraclamar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ acivadaracivadar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ acimaracimar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ acientaracientar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ aciençaraciençar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ acidularacidular [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ acidaracidar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ acetificaracetificar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ acensaracensar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ acendraracendrar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ accionaraccionar [verbos, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ accidentar-seaccidentar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ acarreraracarrerar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ acastellaracastellar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ batallarbatallar [verb - infinitive, verb - infinitiu]