کاتالان واژه های تلفظ نشده (از carnificar-se به bloquejar)

زبان: کاتالان [Català] بازگشت به کاتالان

314 واژه های تلفظ شده. بازگشت به کاتالان [Català]
 • ضبط تلفظ carnificar-secarnificar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ carpir-secarpir-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ carranquejarcarranquejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ desacorralardesacorralar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ desacostardesacostar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ desadherirdesadherir [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ desadobardesadobar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ desafeccionar-sedesafeccionar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ desafectardesafectar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ desafillardesafillar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ desagafardesagafar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ desagençardesagençar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ carenarcarenar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ desagermanardesagermanar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ desagrairdesagrair [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ desagreujardesagreujar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ caricaturarcaricaturar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ carbonarcarbonar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ carmenarcarmenar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ carbonatarcarbonatar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ carburarcarburar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ desadornardesadornar [verbo, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ desajuntardesajuntar [verbo, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ carrarcarrar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ desafinardesafinar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ desafiardesafiar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ desaferrardesaferrar [verbo, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ afiganyarafiganyar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • ضبط تلفظ bleixarbleixar [verb - infinitive, verb - infinitiu]
 • ضبط تلفظ bloquejarbloquejar [verb - infinitive, verb - infinitiu]