کاتالان واژه های تلفظ نشده

زبان: کاتالان [Català] بازگشت به کاتالان

279 واژه های تلفظ شده. بازگشت به کاتالان [Català]
 • ضبط تلفظ quimificarquimificar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ qüestionejarqüestionejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ qüestionarqüestionar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ quintarquintar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ quitarquitar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ queixalarqueixalar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ queixalejarqueixalejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ palparpalpar [verbos, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ querar-sequerar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ quillar-sequillar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ quarellar-sequarellar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ quissolarquissolar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ quintaessenciarquintaessenciar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ quintuplicarquintuplicar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ quilificarquilificar [biología, alimentación, digestión, quilo, alimento, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ palesarpalesar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ pallarpallar [verbo, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ obscurirobscurir [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ obstarobstar [verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ obsedirobsedir [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ palmetejarpalmetejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ pal·liarpal·liar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ palatalitzarpalatalitzar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ palanquejarpalanquejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ pairar-sepairar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ obstinar-seobstinar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ obsessionarobsessionar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ obstaculitzarobstaculitzar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ obsequiarobsequiar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی