کاتالان واژه های تلفظ نشده (از forfollar به emmalurir-se)

زبان: کاتالان [Català] بازگشت به کاتالان

91 واژه های تلفظ شده. بازگشت به کاتالان [Català]
 • ضبط تلفظ forfollarforfollar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ forfollejarforfollejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ formatjarformatjar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ fornillarfornillar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ fosfatarfosfatar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ fosforarfosforar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ fosforejarfosforejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ fotesejarfotesejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ fotisquejarfotisquejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ fotjarfotjar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ forjarforjar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ fornicarfornicar [sex, slang, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ emmaressaremmaressar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ emmaridaremmaridar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ emmatar-seemmatar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ emmatxucaremmatxucar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ emmelangiremmelangir [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ emmelaremmelar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ emmerdissaremmerdissar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ embuatarembuatar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ embuinarembuinar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ embutllofarembutllofar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ emetitzaremetitzar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ emfasitzaremfasitzar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ emmainadar-seemmainadar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ emmaleir-seemmaleir-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ emmalesar-seemmalesar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ emmallar-seemmallar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ emmalurar-seemmalurar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • ضبط تلفظ emmalurir-seemmalurir-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]