کاتالان واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به place name

زبان: کاتالان [ca] بازگشت به کاتالان

دسته بندی: place name تصديق place name تلفظ ها

0 كلمات برچسب زده شده با عنوان "place name".

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟