فوروو: راهنمای تلفظ. تلفظ تمامی واژگان در جهان توسط افراد محلی آن زبان ها

زبان‌ها

اين‌ها زبان‌هايی با واژه‌های تلفظ شده هستند. ترتيب بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا

زبان های دارای بیش از 100.000 تلفظ

زبان های دارای بیش از 50.000 تلفظ

زبان های دارای بیش از 10.000 تلفظ

زبان های دارای بیش از 5.000 تلفظ

زبان های دارای بیش از 500 تلفظ

فهرست كامل زبان‌ها و كدهای‌شان

زبان خود را پيدا نمی‌كنيد؟ به ما بگوييد تا اضافه‌اش كنيم

زبان های برتر