تبتی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به rdzogs chen

زبان: تبتی [bo] بازگشت به تبتی

دسته بندی: rdzogs chen تصديق rdzogs chen تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "rdzogs chen". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا