بیسلاما راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: بیسلاما [Bislama] پيوستن به تلفظ های بیسلاما

  • شمار متكلمان: 200.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1
  • واژه های تلفظ شده: 11
  • واژه های تلفظ نشده: 46