بلغاری راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: بلغاری [Български] پيوستن به تلفظ های بلغاری

  • شمار متكلمان: 12.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 681
  • واژه های تلفظ شده: 18.520
  • واژه های تلفظ نشده: 0
بلغاری

عكس از pictalogue

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

واژه ای در اين فهرست وجود ندارد.
واژه هايی را كه می خواهيد بدانید چطور تلفظ کنید اضافه كنيد