باواریايی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Welcome

زبان: باواریايی [bar] بازگشت به باواریايی

دسته بندی: Welcome تصديق Welcome تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Welcome". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا