باواریايی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به schimpfen

زبان: باواریايی [bar] بازگشت به باواریايی

دسته بندی: schimpfen تصديق schimpfen تلفظ ها

3 كلمات برچسب زده شده با عنوان "schimpfen". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا