باواریايی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Richtungsadverb

زبان: باواریايی [bar] بازگشت به باواریايی

دسته بندی: Richtungsadverb تصديق Richtungsadverb تلفظ ها

2 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Richtungsadverb". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا