باواریايی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به förnamn

زبان: باواریايی [bar] بازگشت به باواریايی

دسته بندی: förnamn تصديق förnamn تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "förnamn". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا