باواریايی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به City in Austria

زبان: باواریايی [bar] بازگشت به باواریايی

دسته بندی: City in Austria تصديق City in Austria تلفظ ها

3 كلمات برچسب زده شده با عنوان "City in Austria". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا