باشكير واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به toponimy (ba)

زبان: باشكير [ba] بازگشت به باشكير

دسته بندی: toponimy (ba) تصديق toponimy (ba) تلفظ ها