باشكير واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Tatar folk songs

زبان: باشكير [ba] بازگشت به باشكير

دسته بندی: Tatar folk songs تصديق Tatar folk songs تلفظ ها