باشكير واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به religions (از аббат به шайтан)

زبان: باشكير [ba] بازگشت به باشكير

دسته بندی: religions تصديق religions تلفظ ها