باشكير واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به mathematics

زبان: باشكير [ba] بازگشت به باشكير

دسته بندی: mathematics تصديق mathematics تلفظ ها