باشكير واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به male surnames (از Зиафат به Мөжәүер)

زبان: باشكير [ba] بازگشت به باشكير

دسته بندی: male surnames تصديق male surnames تلفظ ها