زبان: باشكير [ba]

بازگشت به باشكير

دسته بندی: history

تصديق history تلفظ ها