باشكير واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به history

زبان: باشكير [ba] بازگشت به باشكير

دسته بندی: history تصديق history تلفظ ها