باشكير واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به dialecticism

زبان: باشكير [ba] بازگشت به باشكير

دسته بندی: dialecticism تصديق dialecticism تلفظ ها