باشكير واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به әдәбият

زبان: باشكير [ba] بازگشت به باشكير

دسته بندی: әдәбият تصديق әдәбият تلفظ ها