زبان: باشكير [ba]

بازگشت به باشكير

دسته بندی: әдәбият

تصديق әдәбият تلفظ ها