زبان: باشكير [ba]

بازگشت به باشكير

دسته بندی: Тукай иҗаты

تصديق Тукай иҗаты تلفظ ها