باشكير واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Тукай иҗаты

زبان: باشكير [ba] بازگشت به باشكير

دسته بندی: Тукай иҗаты تصديق Тукай иҗаты تلفظ ها