زبان: باشكير [ba]

بازگشت به باشكير

دسته بندی: топонимика

تصديق топонимика تلفظ ها