باشكير واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به топонимика

زبان: باشكير [ba] بازگشت به باشكير

دسته بندی: топонимика تصديق топонимика تلفظ ها