باشكير واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به топонимика

زبان: باشكير [ba] بازگشت به باشكير

دسته بندی: топонимика تصديق топонимика تلفظ ها

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی