زبان: باشكير [ba]

بازگشت به باشكير

دسته بندی: Ислам дине

تصديق Ислам дине تلفظ ها