باشكير واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Ислам дине

زبان: باشكير [ba] بازگشت به باشكير

دسته بندی: Ислам дине تصديق Ислам дине تلفظ ها