باشكير واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به ауылдар

زبان: باشكير [ba] بازگشت به باشكير

دسته بندی: ауылдар تصديق ауылдар تلفظ ها