باشكير واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به астрономия

زبان: باشكير [ba] بازگشت به باشكير

دسته بندی: астрономия تصديق астрономия تلفظ ها