باشكير راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: باشكير [Башҡорт] پيوستن به تلفظ های باشكير

  • شمار متكلمان: 1.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 29
  • واژه‌های تلفظ شده: 15.305
  • واژه‌های تلفظ نشده: 100