آذری واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به days of the week

زبان: آذری [az] بازگشت به آذری

دسته بندی: days of the week تصديق days of the week تلفظ ها

5 كلمات برچسب زده شده با عنوان "days of the week". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا