اتريشی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به adjective

زبان: اتريشی [ast] بازگشت به اتريشی

دسته بندی: adjective تصديق adjective تلفظ ها