زبان: عربی [ar]

بازگشت به عربی

دسته بندی: ط

تصديق ط تلفظ ها