عربی راهنمای تلفظ

[العربية]

پيوستن به تلفظ های عربی

  • شمار متكلمان: 422.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 7.070
  • واژه‌های تلفظ شده: 81.976
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.111
  • عربی عكس از misbahhammoud
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه