عربی راهنمای تلفظ

[العربية]

پيوستن به تلفظ های عربی

  • شمار متكلمان: 422.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 6.585
  • واژه‌های تلفظ شده: 80.521
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.436
  • عربی عكس از misbahhammoud