عربی راهنمای تلفظ

[العربية]

پيوستن به تلفظ های عربی

  • شمار متكلمان: 422.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 6.680
  • واژه‌های تلفظ شده: 80.843
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.403
  • عربی عكس از misbahhammoud
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه