زبان:

آديگان

[адыгэбзэ]

بازگشت به آديگان

29 واژه های تلفظ شده.