زبان: آديگان [адыгэбзэ]

پيوستن به تلفظ های آديگان

  • شمار متكلمان: 1.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 36
  • واژه‌های تلفظ شده: 407
  • واژه‌های تلفظ نشده: 41

تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه