آديگان راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: آديگان [адыгэбзэ] پيوستن به تلفظ های آديگان

  • شمار متكلمان: 1.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 30
  • واژه های تلفظ شده: 399
  • واژه های تلفظ نشده: 27