كياتونی زاپوتك : بياموزيد که چطور به كياتونی زاپوتك تلفظ کنید (از laa به roꞌ na)

زبان: كياتونی زاپوتك [diidx zah] بازگشت به كياتونی زاپوتك