نوسو : بياموزيد که چطور به نوسو تلفظ کنید (از ꇖꊰꃘ به ꁱꂷ)

زبان: نوسو [ꆇꉙ] بازگشت به نوسو