نوسو : بياموزيد که چطور به نوسو تلفظ کنید (از ꊯꈬ به ꋍ)

زبان: نوسو [ꆇꉙ] بازگشت به نوسو