بَردی : بياموزيد که چطور به بَردی تلفظ کنید

زبان: بَردی [Bardi] بازگشت به بَردی

دسته‌بندی‌های موجود در بَردی [bcj]

Aboriginal Australia Animal languages noun Placename street verb