آواریک : بياموزيد که چطور به آواریک تلفظ کنید (از منسوب به помидор)

زبان: آواریک [Авар] بازگشت به آواریک