زبان امروز

اسپرانتو [eo]

شمار متكلمان:
2.000.000
شمار متكلمان در فوروو:
264
واژه‌های تلفظ شده:
19.586
واژه‌های تلفظ نشده:
36