زبان امروز

Talossan [tzl]

شمار متكلمان:
200
شمار متكلمان در فوروو:
0
واژه‌های تلفظ شده:
90
واژه‌های تلفظ نشده:
119