زبان امروز

مالتی [mt]

شمار متكلمان:
330.000
شمار متكلمان در فوروو:
73
واژه‌های تلفظ شده:
648
واژه‌های تلفظ نشده:
333