زبان امروز

تاگالوگ [tl]

شمار متكلمان:
90.000.000
شمار متكلمان در فوروو:
973
واژه‌های تلفظ شده:
5.916
واژه‌های تلفظ نشده:
403